UVライト照射中(左)。温風で槽内が温まるとUVライトはオフになる

UVライト照射中(左)。温風で槽内が温まるとUVライトはオフになる