100V変換用のインバーターにはINVERTEK社のDAI-3000L

100V変換用のインバーターにはINVERTEK社のDAI-3000L