KBC-L2ASなら2台の機器を同時に充電できる

KBC-L2ASなら2台の機器を同時に充電できる