HiKOKI(ハイコーキ)「DH 36DPE(2XP)」

HiKOKI(ハイコーキ)「DH 36DPE(2XP)」