AC100Vのほか、DC5V(USB)、DC12Vでの出力が可能

AC100Vのほか、DC5V(USB)、DC12Vでの出力が可能