LED照明「めちゃ薄! めちゃ軽! 取付簡単 貼れるLEDバーライト」、写真上が昼白色相当、下が電球色相当

LED照明「めちゃ薄! めちゃ軽! 取付簡単 貼れるLEDバーライト」、写真上が昼白色相当、下が電球色相当