BtoB向けのウェアラブルカメラを開発中。ネットワークによる遠隔管理ができる

BtoB向けのウェアラブルカメラを開発中。ネットワークによる遠隔管理ができる