「RICOH LED Mシリーズ」。上から昼白色、白色、電球色

「RICOH LED Mシリーズ」。上から昼白色、白色、電球色