EK241には黒/赤/シルバー/白の4色が用意される

EK241には黒/赤/シルバー/白の4色が用意される