TRASH POTなら、ご覧のとおり見事に収まっている

TRASH POTなら、ご覧のとおり見事に収まっている